PHP将字符串首字母大小写转换

每个单词的首字母转换为大写:ucwords()复制代码 代码如下:

每个单词的首字母转换为大写:ucwords() 1<?php2$foo = 'hello world!';3$foo = ucwords($foo); // Hello World!4 5$bar = 'HELLO WORLD!';6$bar = ucwords($bar); // HELLO WORLD!7$bar = ucwords(strtolower($bar)); // Hello World!8?>

$bar = 'HELLO WORLD!';$bar = ucwords; // HELLO WORLD!$bar = ucwords; // Hello World!?>

第一个单词首字母变大写:ucfirst() 1<?php2$foo = 'hello world!';3$foo = ucfirst($foo); // Hello world!4 5$bar = 'HELLO WORLD!';6$bar = ucfirst($bar); // HELLO WORLD!7$bar = ucfirst(strtolower($bar)); // Hello world!8?>

第一个单词首字母变大写:ucfirst()复制代码 代码如下:

金沙官网线上,第一个单词首字母变小写:lcfirst() 1<?php2$foo = 'HelloWorld';3$foo = lcfirst($foo); // helloWorld4 5$bar = 'HELLO WORLD!';6$bar = lcfirst($bar); // hELLO WORLD!7$bar = lcfirst(strtoupper($bar)); // hELLO WORLD!8?>

$bar = 'HELLO WORLD!';$bar = ucfirst; // HELLO WORLD!$bar = ucfirst; // Hello world!?>

所有 字母变大写:strtoupper()

本文由金沙官网线上发布于编程,转载请注明出处:PHP将字符串首字母大小写转换

您可能还会对下面的文章感兴趣: