python新手第一天学习笔记金沙官网线上-第一个

一、python 的注释和第一个python 程序 :

1、单行注释

# Author Xiajq

2、多行注释

'''

------------注释内容---------------------------

'''

3、字符编码(python3.5以后版本无需设置。默认使用utf8)

-*-  coding:utf8 -*-

4、以python文件执行

#!/usr/bin/python

5、第一个python 程序

#!/usr/bin/ptyhon

# -*-  coding:utf8 -*-

#Author : XiaJinQi

print("hello wolrd")

二、python 变量:

1、python 变量必须为字母、下划线、数字组成。并且开始不能位数字。

金沙官网线上,name = "xiajinqi"

print("my name is {name}".format(name =name))

print("my name is ",name)

 

 三、字符串的格式化输出的三种方式。

输入用户的基本信息:姓名、年龄、工作、薪水。并且格式化打印。

-------------------------------------info of xiajiqni----------------------------------
Name : xiajiqni
Age : 100
Salary : 33000
Job : IT

1、方式一:

name = input("name:")

age = input("age")

salary = input("salary")

job = input("job")

info = '''

--------------------------------------------------------------info  of  %s ---------------------------------------------------

name : %s

age : %s

salary : %s

job : %s

''' %(name,name,age,salary,job)

print(info)

2、方式二

name = input("name:")

age = input("age:")

salary = input("salary:")

job = input("job:")

info = '''

--------------------------------------------------------------info  of  {name} ---------------------------------------------------

name : {name}

age : {age}

salary : {salary}

job : {job}

'''.format(name=name,age=age,salary=salary,job=job)

print(info)

 

3、方式三

 

name = input("name:")

age = input("age:")

salary = input("salary:")

job = input("job:")

info = '''

--------------------------------------------------------------info  of  {0} ---------------------------------------------------

name : {1}

age : {2}

salary : {3}

job : {4}

'''.format(name,age,salary,job)

print(info)

 

 4、字符串拼接(不建议使用)

print("age"+"100")

 

 

 

 

 

 

 

本文由金沙官网线上发布于编程,转载请注明出处:python新手第一天学习笔记金沙官网线上-第一个

您可能还会对下面的文章感兴趣: