Apple的LZF算法解析金沙官网线上

    有关LZF算法的相关解析文档比较少,但是Apple对LZF的开源,可以让我们对该算法进行一个简单的解析。LZFSE 基于 Lempel-Ziv ,并使用了有限状态熵编码。LZF采用类似lz77和lzss的混合编码。使用3种“起始标记”来代表每段输出的数据串。

    接下来看一下开源的LZF算法的实现源码。

金沙官网线上,     1.定义的全局字段:

    private readonly long[] _hashTable = new long[Hsize];

    private const uint Hlog = 14;

    private const uint Hsize = (1 << 14);

    private const uint MaxLit = (1 << 5);

    private const uint MaxOff = (1 << 13);

    private const uint MaxRef = ((1 << 8) + (1 << 3));

    2.使用LibLZF算法压缩数据:

    /// <summary>
    /// 使用LibLZF算法压缩数据
    /// </summary>
    /// <param name="input">需要压缩的数据</param>
    /// <param name="inputLength">要压缩的数据的长度</param>
    /// <param name="output">引用将包含压缩数据的缓冲区</param>
    /// <param name="outputLength">压缩缓冲区的长度(应大于输入缓冲区)</param>
    /// <returns>输出缓冲区中压缩归档的大小</returns>
    public int Compress(byte[] input, int inputLength, byte[] output, int outputLength)
    {
      Array.Clear(_hashTable, 0, (int)Hsize);
      uint iidx = 0;
      uint oidx = 0;
      var hval = (uint)(((input[iidx]) << 8) | input[iidx + 1]);
      var lit = 0;
      for (; ; )
      {
        if (iidx < inputLength - 2)
        {
          hval = (hval << 8) | input[iidx + 2];
          long hslot = ((hval ^ (hval << 5)) >> (int)(((3 * 8 - Hlog)) - hval * 5) & (Hsize - 1));
          var reference = _hashTable[hslot];
          _hashTable[hslot] = iidx;
          long off;
          if ((off = iidx - reference - 1) < MaxOff
            && iidx + 4 < inputLength
            && reference > 0
            && input[reference + 0] == input[iidx + 0]
            && input[reference + 1] == input[iidx + 1]
            && input[reference + 2] == input[iidx + 2]
            )
          {
            uint len = 2;
            var maxlen = (uint)inputLength - iidx - len;
            maxlen = maxlen > MaxRef ? MaxRef : maxlen;
            if (oidx + lit + 1 + 3 >= outputLength)
              return 0;
            do
              len++;
            while (len < maxlen && input[reference + len] == input[iidx + len]);
            if (lit != 0)
            {
              output[oidx++] = (byte)(lit - 1);
              lit = -lit;
              do
                output[oidx++] = input[iidx + lit];
              while ((++lit) != 0);
            }
            len -= 2;
            iidx++;
            if (len < 7)
            {
              output[oidx++] = (byte)((off >> 8) + (len << 5));
            }
            else
            {
              output[oidx++] = (byte)((off >> 8) + (7 << 5));
              output[oidx++] = (byte)(len - 7);
            }
            output[oidx++] = (byte)off;
            iidx += len - 1;
            hval = (uint)(((input[iidx]) << 8) | input[iidx + 1]);
            hval = (hval << 8) | input[iidx + 2];
            _hashTable[((hval ^ (hval << 5)) >> (int)(((3 * 8 - Hlog)) - hval * 5) & (Hsize - 1))] = iidx;
            iidx++;
            hval = (hval << 8) | input[iidx + 2];
            _hashTable[((hval ^ (hval << 5)) >> (int)(((3 * 8 - Hlog)) - hval * 5) & (Hsize - 1))] = iidx;
            iidx++;
            continue;
          }
        }
        else if (iidx == inputLength)
          break;
        lit++;
        iidx++;
        if (lit != MaxLit) continue;
        if (oidx + 1 + MaxLit >= outputLength)
          return 0;

        output[oidx++] = (byte)(MaxLit - 1);
        lit = -lit;
        do
          output[oidx++] = input[iidx + lit];
        while ((++lit) != 0);
      }
      if (lit == 0) return (int)oidx;
      if (oidx + lit + 1 >= outputLength)
        return 0;
      output[oidx++] = (byte)(lit - 1);
      lit = -lit;
      do
        output[oidx++] = input[iidx + lit];
      while ((++lit) != 0);

      return (int)oidx;
    }

      3.

    /// <summary>
    /// 使用LibLZF算法解压缩数据
    /// </summary>
    /// <param name="input">参考数据进行解压缩</param>
    /// <param name="inputLength">要解压缩的数据的长度</param>
    /// <param name="output">引用包含解压缩数据的缓冲区</param>
    /// <param name="outputLength">输出缓冲区中压缩归档的大小</param>
    /// <returns>返回解压缩大小</returns>
    public int Decompress(byte[] input, int inputLength, byte[] output, int outputLength)
    {
      uint iidx = 0;
      uint oidx = 0;
      do
      {
        uint ctrl = input[iidx++];

        if (ctrl < (1 << 5))
        {
          ctrl++;

          if (oidx + ctrl > outputLength)
          {
            return 0;
          }

          do
            output[oidx++] = input[iidx++];
          while ((--ctrl) != 0);
        }
        else
        {
          var len = ctrl >> 5;
          var reference = (int)(oidx - ((ctrl & 0x1f) << 8) - 1);
          if (len == 7)
            len += input[iidx++];
          reference -= input[iidx++];
          if (oidx + len + 2 > outputLength)
          {
            return 0;
          }
          if (reference < 0)
          {
            return 0;
          }
          output[oidx++] = output[reference++];
          output[oidx++] = output[reference++];
          do
            output[oidx++] = output[reference++];
          while ((--len) != 0);
        }
      }
      while (iidx < inputLength);

      return (int)oidx;
    }

    以上是LZF算法的代码。

本文由金沙官网线上发布于编程,转载请注明出处:Apple的LZF算法解析金沙官网线上

您可能还会对下面的文章感兴趣: